Nordic walking

Bemutatófilmünk: Botkóstoló

Hírlevél

" Légy a saját Mestered. A lámpa benned él.

Gyújtsd hát meg, és haladj minden félelem nélkül."

                 - Sai Baba -

"Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad."  

                - Hippokratész - 

"A távolság köztetetek és Isten között ugyanolyan, mint magatok és önmagatok közt. Ha valaki magától távol áll, akkor Isten is távol áll tőle. Tehát először önmagatokhoz kell közelebb jutnotok!"

                  - Sai Baba -

"Ezen a világon az ember egyetlen biztosítéka a tudása, tapasztalata és tehetsége."

                 - Henry Ford -

"Egy probléma nem oldaható meg azzal a gondolkodással, amely magát a problémát létrehozta."

                 - Einstein -

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92461/2015

 

I. Adatvédelmi és  adatkezelési szabályzat

II. Adatvédelmi nyilatkozat

 

I.

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

az Erőforrás Alapítvány által üzemeltetett weboldalak használatával kapcsolatban
(Érvényes: 2018. 05. 25--től visszavonásig)

 

 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalma:

1. A Szabályzat célja
2. Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény alapján (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

3. Az Adatkezelő megnevezése
4. A kezelt személyes adatok köre
5. Az adatkezelés jogalapja, valamint célja és módja
6. Az adatkezelés időtartama
7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
8. Érintettek jogai és a jogérvényesítési lehetőségek
9. E-mail címek felhasználása
10. Kártérítés és sérelemdíj

11. Egyéb rendelkezések

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Adatkezelő (Erőforrás Holisztikus Egészségfejlesztő, Kutató, Oktató és Rekreációs Életmód Alapítvány (Erőforrás Alapítvány), továbbiakban: Adatkezelő; székhely: 4033 Debrecen, Bálint pap u. 4.; Törvényszéki nyilvántartási szám: 09-01-0002088; nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék; adószám: 18336504-1-09) által alkalmazott kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési elveket.
A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el:

- Az EU 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK. endelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (7) bek. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során


2. Fogalom meghatározások

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. 1. Az adatkezelő megnevezése

Név:

Erőforrás Holisztikus Egészségfejlesztő, Kutató, Oktató és Rekreációs Életmód Alapítvány

 (Erőforrás Alapítvány)

Székhely, levelezési cím:

4033 Debrecen, Bálint pap u. 4

Törvényszéki Nyilvántartási szám:

09-01-0002088.

Nyilvántartó hatóság:

Debreceni Törvényszék

Telefonszám:

06 70 3203284

E-mail cím:

egeszsegvedokor(kukac)gmail(pont)com

   

Adatot kezelő Weboldal:

www.fitt-farm.hu

 

   3. 2. Adatfeldolgozó/k megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következtető tájékoztatást adjuk: 

 

Név:

Register 2000 Kft. 

Székhely, levelezési cím:

4031 Debrecen, Derék u. 34. fszt.2.

 

 

Adatfeldolgozás célja:

Könyvelési feladatok ellátása

 

   

 

 

 

4.  A kezelt személyes adatok köre


4.1. Hírlevélre való önként jelentkezés

Érintett döntése alapján hírlevél küldésre regisztrációkor Önkéntesen megadható adatok (amelyről a regisztráló személy saját döntése alapján bármikor külön jelzés vagy kérés nélkül automatikusan leiratkozhat és ezzel adatai is törlésre kerülnek):

- név; 
- e-mail cím; 


A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az Érintett egyéb személyes adataival - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el automatikusan. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri, mely szolgáltatás egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

4.2. A programokra való jelentkezés során  önként megadott adatok:

- név

- e-mail cím

- telefonszám

 

4.3. Számlázáshoz megadott adatok (a mindenkor érvényben lévő számviteli törvényeknek megfelelően):

- számlázási név

- számlázási cím

 

4.4 Adatkezekés az általunk kezelt Facebook oldalon

Közösségépítési céllal, valamint programjaink, szolgáltatásaink megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tartunk fenn.

Ezzel kapcsolatban állásfoglalásunk a következő:

- a Facebook oldalunkon a látogatók által közzétettt személyes adatokat nem kezeljük!

- a látogatókra a Facebook Adatvédelmi - és Szolgáltatási Feltételei az irányadók.

- jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén előzetes értesítés nélkül kizárhatjuk az érintettet a tagok közül, vagy törölhetjük hozzászólását. 

- a  Facebookon a felhasználók által jogszabályt sértő adatttartalmakért, hozzászólásokért nem felelünk, csakúgy, mint a Facebook esettleges működési zavaraiért, hibáiért.


5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre az  internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Érintettjeinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (Felhasználói Feltételek, mint ÁSZF elfogadása), amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek az itt leírt módon, ha hírlevélre regisztrálnak.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kért információk eljuttatására használja, annak igénylője részére, és csakis a hírlevélről való esetleges leíratkozásig tárolja, ezt követően az adatok végérvényesen törlődnek. 


Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről személyesen kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A hírlevél-regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és leíratkozásig, vagy (az Érintett kérésére) annak törléséig tart . Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlés kérvényezésére, valamint Adatkezelő általi törlésére bármikor sor kerülhet, (lásd a honlap  Felhasználói Feltételeket, mint  Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig automatikusan, zárt rendszerben tárolja. Hírlevélről történő automatikus leiratkozás esetén minden előzőleg megadott adat törlésre kerül.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli, stb. jogszabályokban) meghatározott adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

6.2. A programokra való jelentkezéskor megadott adatokat kizárólag az adottt program zökkenőmentes lebonyolítása végett kezeljük a szükséges időtartamig,  vagy az érintett kifejezetten törlésre irányuló kéréséig, ha az nem ütközik más ide vonatkozó jogszabály előírásaival.

 

6.3. A számlázáshoz megadottt adatokat az aktuálisan érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő ideig tároljuk. 


7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai  jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, nem teszik hozzáférhetővé. Ennek maradéktalan betartására belső munkatársak teljes körű felelősséggel tartoznak Adatkezelő felé. A  feladatok ellátására Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetésére és az azzal kapcsolatos feladatok ellátására  Adatkezelő külső partner közreműködését veheti igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső  szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.


8. Az Érintettek jogai és a jogérvényesítési lehetőségek

A Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben (6. pont) meghatározott módon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

Erőforrás Alapítvány
4033 Debrecen Bálint pap u. 4.

E-mail:
egeszsegvedokor(kukac)gmail(pont)com

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz, illetve Adatkezelő munkatársához fordulhat a 7. pontban elérhetőségeken keresztül.
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weblapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (információ, tájékoztató) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett önként kért tájékoztatását szolgálja.
Az Adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az e-mail címeket Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

10. Kártérítés és sérelemdíj:

Részlet a 2011. évi CXII. törvényből:

17. Kártérítés és sérelemdíj

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


11. Egyéb rendelkezések

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére, amelyek betartásáért viszont Adatkezelő nem felel.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése nélkül aktualizálja, módosítsa,  abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban, mivel annak változásai automatikusan alkalmazandóak a megadott személyes adatok kezelésére.

A módosítás hatályba lépésével egyidőben az előző szabályzat visszavonásra kerül.  Az Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 834.

Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92461/2015

 

II.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Munkavállalással kapcsolatos

Adatvédelmi nyilatkozat

Érvényes: 2018. 05. 25--től visszavonásig

 

1.    Bevezetés

1.1.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket az Erőforrás Holisztikus Egészségfejlesztő, Kutató, Oktató és Rekreációs Életmód Alapítvány, (rövid név: Erőforrás Alapítvány), továbbiakban: Adatkezelő; (székhely: 4033 Debrecen, Bálint pap u. 4.; Törvényszéki nyilvántartási szám: 09-01-0002088; nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék; adószám: 18336504-1-09), továbbiakban: Alapítvány mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

1.2.  Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz a munkavállalás céljából pályázó személy, továbbiakban Pályázó személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával a Pályázó elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak a Pályázó által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozatban félkövérrel kiemelt rendelkezéseket, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.3.  Az Alapítvány a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok betartásával jár el.

2.    Adatkezelés célja és hatálya

2.1.  A személyes adatait az Alapítvány részére bármely módon (többek között személyesen, elektronikus vagy postai úton) megadó, munkavállalás céljából pályázó személyek (a továbbiakban: „Pályázó”) személyes adatait az Alapítvány a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

2.2. A Pályázó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja az Alapítvány felvételi, kiválasztási folyamatainak megfelelő működtetése, kapcsolat fenntartása Pályázóval, valamint  amennyiben a Pályázó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

2.3. A fenti célok érdekében az Alapítvány munkatársai illetve vezető tisztségviselői a Pályázóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Pályázó által megadott elérhetőségeken.

2.4. Pályázó adatainak megadásával tudomásul veszi, hogy az  Alapítványnak esetlegesen különféle foglalkoztatási támogatások elnyerése érdekében szorosan együtt kell működnie egyes hivatalos szervekkel, hatóságokkal, amelyek elvárásainak, feltételeinek maradéktalanul meg kell felelni. Ennek megfelelően kell hogy Alapítvány a Pályázótól szükséges adatokat bekérje, illetve ezen szervek részére kötelező jelleggel Alapítványnak az adatokat továbbítania is kell. Ezen esetekben a továbbított adatok további, Alapítványon kívüli kezeléséért Alapítvány felelősséget nem vállal, mivel ráhatása sincs ezekre. Ilyen hivatalos szervek lehetnek pl.: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási Főosztály, Nemzeti Művelődési Intézet (NMI), Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, stb.

3.   Fogalmak

3.1. személyes adat: a Pályázóval kapcsolatba hozható adat, különösen a Pályázó neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, a Pályázóra vonatkozó következtetés.

3.2. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.3. adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

3.4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.6. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3.7. hozzájárulás: a Pályázó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

3.8. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

3.9. tiltakozás: a Pályázó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

4.   Adatkezelés

4.1. Az adatkezelés az Alapítvány –nál történik.

4.2. Adatkezelők: azAlapítvány belső munkatársai, továbbá a kiválasztási folyamatban részt vevő vezetői, munkatársai.

4.3. Az adattárolás és az adatok biztonságának technikai megoldása érdekében az adatokhoz hozzáférnek az Alapítvány munkatársai.

4.4. Adatkezelés jogalapja: Az Alapítvány általi adatkezelés jogalapja a Pályázó önkéntes hozzájárulása.

4.5. A Pályázó személyes adatai megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

4.6. A Pályázó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Alapítvány a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Valótlan adatok közlése a felvételi eljárásból való kizárást vonhat maga után.

5.   A kezelt adatok köre

5.1. Az Alapítvány azon adatokat kezeli, amelyeket a Pályázó munkavállalása érdekében bármely módon eljuttat az Alapítvány részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, lakcím, születési dátum, telefonszám, korábbi munkakörök, a Pályázó által megadott egyéb személyes adatok, illetve amit az esetlegesen támogatást nyújtó szervek Alapítvány és így Pályázó számára is még előírhatnak. Pályázó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a kiválasztásban való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a részvételre nincs lehetőség.

5.2. Amennyiben a Pályázó felveszi a kapcsolatot az Alapítvánnyal, a levelezést, vagy a hangfelvételt az Alapítvány a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

5.3. Személyes adatainak megadásával a Pályázó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

6.   Az adatkezelés ideje

Az Alapítvány a Pályázó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Pályázó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli (ilyen eset lehet pl. ha a Pályázó adatait fenti célból Alapítvány részére megadja, de még annak elbírálása előtt „meggondolja” magát és nem kíván a Pályázók sorában maradni.)

- kivéve ha a Pályázó foglalkoztatásra kerül, mert ebben az esetben a foglalkoztatással kapcsolatos adatkezelési előírásoknak kell megfelelni Alapítvány részéről, valamint

- ha Pályázó nem kerül foglalkoztatásra, mert ebben az esetben a Pályázó adatait Alapítvány törli, illetve megsemmisíti.

7.   Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1. Az adatkezelés céljai: a Pályázók jelentkezésével, esetleges felvételével, illetve későbbi foglalkoztatásával kapcsolatos személyzeti célok, jogszerű társasági, üzleti célok, valamint – eredményes felvétel, azaz munkaviszony létrejötte esetén – a foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások megőrzésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Utóbbi esetben a fenti célok az általános munkaügyi feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket is magukban foglalják (pl. bérszámfejtés, személyügyi menedzsment rendszer és adatbázis).

7.2. Az Alapítvány, a Pályázó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra nem kívánja felhasználni, amennyiben esetleg ez mégis szükségessé válna,  erről a Pályázót tájékoztatja, és ehhez a Pályázó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Pályázó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Alapítvány munkaviszony létesítésének reményében pályázati anyagot csak a 18. életévüket betöltött Pályázóktól fogad ennél fiatalabb Pályázók jelentkezése, a személyes adatai automatikusan törlésre kerülnek.

8.   Adatfeldolgozás

8.1. Az adatfeldolgozás és adattárolás helye:

a)  Erőforrás Alapítvány székhelye: 4033 Debrecen, Bálint pap u. 4.

8.2. Az adatfeldolgozás mindenkor az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Info tv.”) megfelelő eljárásrend keretében történik.

8.3. Az adatfeldolgozás célja: az Alapítvány, mint munkáltató által meghirdetett álláshelyekre beadott álláspályázati anyagok (életrajzok, pályázati adatlapok, motivációs levelek, kísérő e-mailek) foglalkoztatási preferenciák szerinti automatikus szűrése, válogatása, szelektált összeállítása és Alapítvány részére való továbbítása, hozzáférhetővé tétele, törlése, megsemmisítése. Erre a célra az Alapítvány adatfeldolgozó Szolgáltató segítségét veheti igénybe.

8.4. Az adatfeldolgozó Szolgáltató az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag Alapítvány rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

 

9.            Adattovábbítás

9.1. A Pályázó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében a fentiek szerint esetlegesen az érintett szervekhez továbbítsa, ha azt a leendő foglalkoztatással kapcsolatban az  Alapítványnak előírják.

9.2. Az Alapítványnak jogában áll és egyben kötelessége is a Pályázó által szolgáltatott illetve hivatalos szerv részéről kért adatokat a leendő foglalkoztatás lehetőségét megteremtő, vagy lehetővé tevő hivatalos szerv/szervek részre továbbítani már előjelentkező, ill.  pályázói fázisban is (ennek hiányában a hivatalos szerv nem dönthetné el, hogy a Pályázó célcsoportja lenne-e egyáltalán vagy sem, illetve az általa támasztott egyéb feltételeknek megfelelne-e vagy sem), amely a hivatalos szervet és az Alapítványt egyáltalán nem kötelezi munkaviszony létesítésére. Ezen adattovábbításról  Alapítvány külön nem értesíti Pályázót, amelyet Pályázó tudomásul vesz. A Pályázó adatainak megadásával elfogadja e nyilatkozat e pontjában foglaltakat.

A hivatalos szervek saját maguk felelnek az Info törvény betartásáért, azokat az Alapítvány nem utasíthatja és nem figyelmeztetheti az Info tv. betartására.

Ha az Alapítvány - a fent ismertetett célok érdekében – ha hivatalos szerveken túli harmadik félnek kívánná továbbítani Pályázó anyagát, erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, illetőleg lehetőséget biztosít a Pályázó számára, hogy a továbbítást megtiltsa. Alapítvány az Info törvénnyel összhangban a harmadik fél figyelmét ilyen esetben felhívja az Alapítvány Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltak betartására. Az Alapítvány általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az Alapítvány nem vállal felelősséget a harmadik fél által okozott károkért.

10.   Adatbiztonság

10.1. Az Alapítvány kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

10.2. Az Alapítvány és az esetleges adatfeldolgozó Szolgáltató az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Alapítvány és az adatfeldolgozó Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét, de nem vállal felelősséget annak korlátaiért.

10.3. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Info törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

10.4. Az Alapítvány adatkezelésben érintett valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

10.5. Az elektronikus formátumban (pl. e-mailben) átadott személyes adatokról az Alapítvány esetlegesen biztonsági mentési eljárása részeként másolatot készíthet, ha pedig a másolat nem semmisíthető meg, vagy a Pályázónak nem szolgáltatható vissza, az Alapítvány vállalja, hogy a másolatokhoz nem fér hozzá és nem használja fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.

10.6. Az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges Szolgáltató(k) az Alapítvány által biztosított adatvédelmi garanciákkal egyenértékű védelmet biztosítsanak.

11.   Pályázó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

11.1. A Pályázó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

11.2. A Pályázó kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad a Pályázó általa kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Pályázó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

11.3. Az Alapítvány a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Pályázó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Pályázó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

11.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Alapítványhoz még nem nyújtott be.

11.5. A Pályázó tájékoztatását az Alapítvány csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

11.6. A tájékoztatás megtagadása esetén az Alapítvány írásban közli a Pályázóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.7. A személyes adatot az Alapítvány törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Pályázó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

c) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

d) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

e) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Pályázó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő.

f) mindezeken túl, törli az Alapítvány a Pályázó személyes adatait elektronikus rendszeréből, ha a Pályázó munkaviszonya nem jött létre, ha pedig a felvételt nem nyert Pályázó papír alapon adta be a szükséges adatokat, azokat az Alapítvány megsemmisíti.

11.8. Az Alapítvány a törlésről az értesítést mellőzi a Pályázót, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Pályázó jogos érdekét nem sérti.

Ellenkező esetben mindazokat értesíti a törlésről, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljából az Alapítvány továbbította.

12.  Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

12.1. A Pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Alapítványra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

12.2. Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Pályázót írásban tájékoztatja.

12.3. Ha az Alapítvány az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat törli, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.4. Ha a Pályázó az Alapítvány döntésével nem ért egyet, illetve ha az Alapítvány a fenti határidőt elmulasztja, a Pályázó  a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12.5. A Pályázó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

13.   Adatvédelmi nyilatkozat változásai

Az Alapítvány mindenkori aktuális adatvédelmi nyilatkozata a www.fitt-farm.hu honlapon kerül közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Pályázó jelentkezésekor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14.   Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Telefon: 06 70 3203284

E-mail: egeszsegvedokor(kukac)gmail(pont)com

Posta cím:Erőforrás Alapítvány 4033 Debrecen, Bálint pap u. 4.

(Erőforrás Holisztikus Egészségfejlesztő, Kutató, Oktató és Rekreációs Életmód Alapítvány (Rövid név: Erőforrás Alapítvány), mint Adatkezelő; székhely: 4033 Debrecen, Bálint pap u. 4.; Törvényszéki nyilvántartási szám: 09-01-0002088; nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék; adószám:18336504-1-09)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92461/2015

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során